ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2561 และสมัยประชุมสมัยแรก ปี พ.ศ.2562
 - เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 - เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
 - รายงานการประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
 - นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
 - เรียกประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
 - รายงานการประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
 - นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
 - เรียกประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
 - นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
 - เรียกประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 - เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
 - กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัย อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยปรปะชุมสมัยแรก ปี พ.ศ.2560
 - รายงานการประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
 - นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
 - เรียกประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
 - กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัย อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยปรปะชุมสมัยแรก ปี พ.ศ.2561
 - ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 - เรียกประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
 - กิจการสภา
 - เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology