ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - 200 ขอสนับสนุนกำลังตำรวจ
 - 199 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
 - 198 ขอส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
 - 107 โครงกาซ่อม สร้างถนนสายท่าลี่ ทุ่งตะเคียน ม.8
 - 196 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 195 เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
 - 194 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 193ื หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 192 ขอหนังสือรับรองเรื่องไม่พบการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ
 - 191 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู
 - 190 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะพนักงานครู
 - 189 ขอแต่งตั้ง่านเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.จระเข้หิน
 - 188 ขอแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.จระเข้หิน และขอเชิญประชุม
 - 187 ขอแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จระเข้หินและขอเชิญประชุม
 - 186 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 185 ขอรายงานข้อมูลการดำเนินการกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
 - 184 ขอเปิดบัญชี
 - 183 ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือมอบอำนาจให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 - 182 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดุเด็กแรกเกิด
 - 181 ขอส่งรายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 180 แจ้งให้ทำสัญญา
 - 179 ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 178 หนังสือรับรองผลงาน
 - 177 หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
 - 176 แจ้งผลดำเนินการ
 - 175 แจ้งผลดำเนินการ
 - 174 แจ้งผลดำเนินการ
 - 173 ขอเชิญร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
 - 172 ต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
 - 171 แจ้งวันฝึกอบรมหลักสูตรการทำสบู่ก้อน
 - 170 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 169 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 157 ขอให้ชำระหนี้ และเชิญประชุมแนวทางการดำเนินการฯ
 - 168 ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
 - 167 โครงการซ่อม สร้างถนนสายคลองจะบกจากนานายกบ-นานายเกษม ม.3
 - 166 รายงานการโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 - 165 รายงานการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 - 164 ยินยอมให้ปักเสารับสายไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟสำหรับทะเบียนบ้านชั่วคราว
 - 163 ขอให้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ครั้งที่ 2
 - 162 จังหวัดนครราชสีมา ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 - 161 ส่งเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค.61
 - 160 การเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 - 159 ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - 158 ขอให้ชำระหนี้ และเชิญประชุมแนวทางการดำเนินการฯ
 - 156 ขอส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี
 - 155 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสุูตรการทำสบู่ก้อน
 - 154 ขอส่งบัตรคนพิการ
 - 153 ขอส่งเอกสารแบบรับรองสถานะครัวเรือน
 - 152 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 151 ขอส่งรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 150 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 149 ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 148 ขอความอนุเเคราะห์โอนเงินในบัญชี นายจำเนียร อัมพระเสวก เข้าบัญชี อบต.จระเข้หิน
 - 147 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 - 146 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 - 145 ส่งงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 - 144 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 143 ส่งตัวบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2
 - 142 ขอส่งตัวพนักงานส่วนตำบลเพื่อรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 - 141 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 140 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเบี้ยความพิการ
 - 139 พนักงานส่วนตำบลขอโอน (ย้าย) โดยเปลี่ยนตำแหน่ง
 - 138 ขอความเห็นชอบโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล โดยเปลี่ยนตำแหน่ง
 - 137 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 135 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานประเพณีฉลองอานุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี
 - 134 แจ้งเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใหม่แทน
 - 133 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 132 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ
 - 131 คืนเงินมัดจำประกันสัญญา
 - 130 คืนเงินมัดจำประกันสัญญา
 - 129 การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
 - 128 ยินยอมให้ปักเสาสายไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟสำหรับทะเบียนบ้านชั่วคราว
 - 127 ขอขอบคุณ
 - 126 ขอความอนุเคราะห์ไม้ยูคาลิปตัส
 - 125
 - 124 ขออนุญาติเดินทางไปราชการ
 - 123 ขอความอนุเคราะห์หนังสือรับรองการจดทะเบียนโอท๊อป
 - 122 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
 - 121 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 120 ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.
 - 119 ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือราษฎร
 - 118 หนังสือรับรอง
 - 117 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำ 2561
 - 116 ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 115 ขอส่งเอกสารทำบัตรคนพิการ
 - 114 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดฝึกอบรม
 - 113 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
 - 112 แจ้งให้ทำสัญญา
 - 111 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อท่านเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 - 110 การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 109 การส่งแบบสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - 108 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
 - 107 สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุนัข และแมวประจำปี งบประมาณ 2562
 - 106 ขอเชิญประชุมประชาคมหมู่บ้าน
 - 105 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 - 104 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 103 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 102 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 101 ขอความอนุเคราะห์สถานที่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ความรุู้เกี่ยวกับพัฒนาการและโภชนาการในเด็กเล็ก
 - 100 ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด...
 - 99 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผุู้สูงอายุ
 - 98 การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561
 - 97 การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559
 - 96 แจ้งให้ทำสัญญา
 - 95 ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของการเลี้ยงสุกรเพื่อประกอบการออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 - 94 หนังสือรับรอง
 - 93 โครงการซ่อม สร้างถนนสายภายในหมู่บ้านตำบลจระเข้หิน ม.1,4,6,9,13
 - 92 ขอให้ซ่อมถนนภายในหมู่บ้านตลิ่งชัน ม.10 บริเวณฐานป่าไม้ (กรณีงานซ่อมอยู่ในระยะประกันความชุดบกพร่อง)
 - 91 ขอเชิญร่วมโครงการฟื้นฟูและขยายพ้ื้นที่แนวกันไฟป่า
 - 90 แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อภาครํัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP
 - 89 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 88 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 - 87 ส่งจดหมายข่าว
 - 86 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
 - แจ้งคณะกรรมการให้ไปทำการตรวจงานจ้าง
 - 84 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 - 83 ส่งงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ม.ค.61
 - 82 สั่งซื้อสินค้า
 - 81 ส่งรายชื่ออาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าน ปีงบประมาณ 2561
 - 80 แจ้งให้ทำสัญญา
 - 79 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 78 ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังนำ้เขียว เพื่อดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน
 - 77 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 76 การขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนครราชสีมา
 - 75 รายงานจำนวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกระดับท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.61
 - 74 ขอส่งสำเนาประกาศ
 - 73 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
 - 72 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561
 - 71 รายงานผลการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - 70 ขอเชิญประชุม
 - 69 พนักงานส่วนตำบลขอโอน (ย้าย)
 - 68 พนักงานส่วนตำบลขอโอน (ย้าย)
 - 67 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 - 66 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 65 ส่งเงินสงเคราะห์ประจำเดือน ม.ค. 61
 - 64 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศบัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิเบี้ยความพิการ
 - 63 ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 62 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 61 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 60 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 59 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 58 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 57 ส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 56 แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาาี ประจำปี 2561
 - 55 โครงการซ่อม สร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.7
 - 54 โครงการซ่อม สร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.7
 - 53 โครงการซ่อม สร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.7
 - 52 โครงการซ่อม สร้างถนนสายบ้านตลิ่งชัน-วังกระทะ-วังกระเพรา ม.9
 - 51 โครงการซ่อม สร้างถนนสายบ้านตล่ิงชัน-วังกระทะ-วังกระเพรา ม.9
 - 50 โครงการซ่อม สร้างถนนสายบ้านตลิ่งชัน-วังกระทะ-วังกระเพรา ม.9
 - 49 ตอบรับการยืมตัวพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่ตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน
 - 48 หนังสือรับรองเงินเดือน
 - 47 การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 - 46 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)
 - 45 รายงานการแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู ข้าราชการครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - 44 ขอนำส่งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561
 - 43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
 - 42 ขอรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์
 - 41 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 40 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561
 - 39 ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน
 - 38 ขอส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี
 - 37 ขอส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี
 - 36 ขอส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชี
 - 35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
 - 34 หนังสือรับรองความประพฤติ
 - 33 หนังสือยินยอมให้พนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย)
 - 32 การแต่งตั้งโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 - 31 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ขอลาออกจากตำแหน่ง
 - 30 สอบถามตำแหน่งว่างและแจ้งความประสงค์ขอโอน (ย้ายป
 - 29 หนังสือยินยอมให้พนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย)
 - 28 หนังสือรับรองความประพฤติ
 - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
 - 26 แจ้งคณะกรรมการให้ไปทำการตรวจงานจ้าง
 - 25 ขอรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์
 - 24 แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับ
 - 23 ขอส่งแบบเสนอโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลจระเข้หิน เพื่อขอรับเงินอุดหนุน
 - 22 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
 - 21 แจ้งให้ทำสัญญา
 - 20 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 - 19 ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 - 18 ขอเปิดบัญชีออมทรัพย์
 - 17 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม
 - 16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พร้อมรับเกียรติบัตร และรับบัตรประจำตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 - 15 ขอส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 - 14 รายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของ อปท.
 - 13 ส่งแบบสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาป่าในเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 - 12 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 - 11 ขอมีบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น
 - 10 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการฝึกอบรม
 - 9 ขอส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - 8 รายงานรับจ่ายเงินกองทุนไตรมาสที่ 9 นครราชสีมา
 - 7 ขอความอนุเคราะห์โอนเงินในบัญชี นายอำนวย รัตนา เข้าบัญชี อบต.จระเข้หิน
 - 6 รับรองกลุ่มเกษตรกรผู้ขอให้ไฟฟ้าเพื่อเกษตร
 - 5 ขอความร่วมมือในการโอนเงินหรือหักเงิน
 - 4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 - 3 ส่งงบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธ.ค.2560 และงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 - 2 แจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ
 - 1 ยินยอมให้ปักเสารับสายไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟสำหรับทะเบียนบ้านชั่วคราว
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology