ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - 106 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 105 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 104 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการซ๋อม สร้างถนนสายท่าลี่ ทุ่งตะเคียน ม.8
 - 103 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ปี 2561
 - 102 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและติดตามโครงการก่อสร้าง
 - 101 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและติดตามโครงการก่อสร้าง
 - 100 แต่งตัั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก)
 - 99 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 98 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 97 แต่งตั้ง จนท.ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 - 96 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
 - 95 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รักษาการณ์ประจำสำนักงานช่วงเวลากลางคืน
 - 94 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 93 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 92 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 91 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 90 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง
 - 89 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ม.11
 - 88 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - 87 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและติดตามโครงการก่อสร้าง
 - 86 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ ปลดประกาศ และพยาน
 - 85 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 84 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 83 แต่งตั้งประะานและเลขานุการกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.จระเข้หิน
 - 82 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูัควบคุมงานโครงการซ่อม สร้างถนนสายคลองจะบกจากนานายกบ นานายเกษม ม.3
 - 81 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและติดตามโครงการก่อสร้าง
 - 80 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและติดตามโครงการก่อสร้าง
 - 79 เปลี่ยนแปลง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการซ่อม สร้างถนนายบ้านตลิ่งชัน วังกระทะ วังกระเพรา ม.9
 - 78 เปลี่ยนแปลง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการซ่อม สร้างถนนสายภายในหมู่บ้าน ม.1,4,6,9,13
 - 77 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - 76 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและติดตามโครงการก่อสร้าง
 - 75 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
 - 74 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการช่วงเวลากลางคืน
 - 73 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
 - 72 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 71 การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 - 70
 - 69
 - 68
 - 67 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหารเพื่อใช้ในโครงการ อบต.จระเข้หิน
 - 66 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในกิจกรรมฉลองอนุสาวรย์ท้าวสุรนารี
 - 65 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพ
 - 64 แต่งตั้งศูนย์อำนายการ จนท.รับลงทะเบียนคนพิการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
 - 63 แต่งตั้งศูนย์อำนายการ จนท.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561
 - 62 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อบต.จระเข้หิน
 - 61 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.จระเข้หิน
 - 60 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.จระเข้หิน
 - 59 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 58 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 - 57 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหารเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 - 56.1 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 55.1 ใหัพนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 56 แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - 55 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ-ปลดประกาศและพยาน
 - 54 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง
 - 53 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมารถโดยสานสองแถว เพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - 52 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - 51 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 50 แต่งตั้งผู้ตรวจัรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 - 49 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ
 - 48 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561
 - 47 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้ดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 46 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 45 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้ดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จะรเข้หิน
 - 44 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 43 แต่งตั้งคณธกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 42 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานโครงการซ่อม สร้างถนนสายภายในหมู่บ้านตำบลจระเข้หิน ม.1,4,6,9,13
 - 41 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 40 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพััสดุ (ตรายาง)
 - 39 แต่งตัั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (น้ำดื่ม)
 - 38 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนและการศึกษา
 - 37 แต่งตั้งผุู้ตรวจรับพัสดุ
 - 36 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี พ.ศ.2561
 - 35 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้ดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยแรก ปี พ.ศ.2561
 - 34 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ-ปลอดประกาศ และพยาน
 - 33 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง
 - 32 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 31 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 30 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 29 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน
 - 28 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 27 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน ก.พ.61
 - 26 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รักาาการณ์ประจำสถานที่ราชการช่วงเวลากลางคืน ประจำสำนักงาน อบต.จระเข้หิน ประจำเดือน ก.พ.61
 - 25 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำเดือน ก.พ.61
 - 24 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการซ่อม/สร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.7
 - 23 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการซ่อม/สร้าง ถ.สายบ้านตล่ิงชัน-วังกระทะ-วังกระเพราะ ม.9
 - 22 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ-ปลดประกาศ และพยาน
 - 21 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลกระดับท้องถิ่น
 - 20 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - 19 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาและทักษะวิชาการทางการศึกษา
 - 18 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมารถโดยสารสองแถว เพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแต่งหน้าเด็ก เพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อม/สร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.7
 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อม/สร้างถนนสายบ้านตลิ่งชัน-วังกระทะ-วังกระเพรา ม.10
 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาและติดตามโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่มูลบน ม.12
 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาและติดตามโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านไผ่-หนองปล้อง ม.6
 - 11 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - 10 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - 9 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - 8 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ เพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - 7 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาจัดทำคู่มือฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ อบต.จระเข้หิน
 - 6 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการของ อบต.จระเข้หิน
 - 5 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการ เพื่อใช้ในโครงการ อบต.จระเข้หิน
 - 4 ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - 3 แต่งต้ั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารสภาเด็กและเยาวชนตำบลจระเข้หิน
 - ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ
 - แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารสภาเด็กและเยาวชนตำบลจะรเข้หิน
 - 2.แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 - 1.แต่งตัั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการ อบต.จระเข้หิน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology