นายลำทูล ภาคภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
 
จ่าเอกมงคล ชราศรี
รองปลัด อบต.
 
นายมานพ หล้าจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายกิตติพงษ์ จรัสจิตตระกูล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางกชมน บุญสถิตย์กุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสกลนิตย์ ขำผักแว่น
ภารโรง
 
นายนนทะ มุลมณี
พนักงานขับรถยนต์
 
นายบัญชา ห่อมกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
 
นายสมลักษณ์ เลื่อยกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
 
นายการุณ จันทรรัษีวิสุตย์
พนักงานขับรถขยะ
 
นายเมืองแมน เสยกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology