นางสาววริยา เลากระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาววริยา เลากระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางอัจฉรา แสไพศาล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
น.ส.อลิษา สุนทรวิภาต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสุริยาพร โชกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology