นายสวงค์ชัย รื่นธณาพินันท์
ประธานสภา อบต.จระเข้หิน
 
นางสาวบุหงา ต้นตะขบ
รองประธานสภา
 
นายลำทูล ภาคภูมิ
เลขานุการสภา

 
นายน้อย ของกิ่ง
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 1
 
นายกิตติ ยวนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 1
 
น.ส.ธันยพร วงศ์สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 2
 
นางโชติกา นามบุญศรี
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 3
 
นายบุตรดี อ่อนสำโรง
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 3
 
นายทิพย์ รุนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 4
 
นายสากล ดุมครบุรี
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 5
 
นายนพดล อนุตะกูล
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 5
 
นายเสริมศักดิ์ ยามกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 6
 
นายสุพรรณ พรรัตนรังษี
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 6
 
นางดารา คงนวม
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 7
 
นายอุดม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 7
 
นายทองล้วน โสปกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 8
 
นายนพดล บุญตา
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 8
 
นายเกษมสุข นิลครบุรี
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 9
 
- -
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 9
 
นายสมจิตร พิมเสน
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 10
 
นายเทียนทอง พิมทอง
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 10
 
นายจำเนียน ดายครบุรี
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 11
 
นายแอ๊ด ใคร่กระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 11
 
นายประสงค์ งามสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 12
 
นายเทียม มุดครบุรี
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 12
 
นายสมชาย ลอยกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 13
 
นายสมชาย เนียมฉิมพลี
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 13
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology