หัวข้อ
วันที่
     ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 21-07-2022
     (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566- 2570) 11-07-2022
     โครงสร้างองค์กร 28-04-2022
     แผนพัฒนาบุคลากร 2564 - 2566 28-04-2022
     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 26-04-2022
     ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 24-01-2022
     4 การตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 17-01-2022
     3 การตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 17-01-2022
     2 การตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 17-01-2022
     1การตรวจรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 17-01-2022
     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 25-10-2021
     ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 25-10-2021
     ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 22-10-2021
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 01-10-2021
     แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2565 01-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 01-10-2021
     ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนระยะยาว 2565-2567 30-09-2021
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนตรวจประจำปี 2565 30-09-2021
     แผนตรวจสอบระยะยาว 2565-2567 28-09-2021
     ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก 22-09-2021
     หนังสือ เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHAL TIC CONCRETE สายบ้านมูลบน บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 หมู่... 22-09-2021
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHAL TIC... 22-09-2021
     เอกสารการจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ที่ 1 ทับ 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHAL TIC CONCRETE สายบ้านมูลบน บ้านตลิ่งชั... 22-09-2021
     ร่างขอบเขตของงาน Terms Of Reference โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHAL TIC CONCRETE สายบ้านมูลบน บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 ตำบลจ... 22-09-2021
     ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHAL TIC CONCRETE สายบ้านมูลบน บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 ตำบ... 22-09-2021
     ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 13-09-2021
     ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 01-09-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 31-08-2021
     ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 03-08-2021
     ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 16-07-2021
     ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 16-07-2021
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ... 14-07-2021
     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 05-07-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 30-06-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 31-05-2021
     ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 18-05-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 30-04-2021
     ประกาศ สภา อบต จระเข้หิน เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 19-04-2021
     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 05-04-2021
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 31-03-2021
     ประกาศ สภา อบต จระเข้หิน เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 26-03-2021
     ประกาศ สภา อบต จระเข้หิน เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 22-03-2021
     ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก 2564 25-02-2021
     ประกาศ สภา อบต จระเข้หิน เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 และสมัยประชุมสมัยแรกปี 2565 15-02-2021
     ประกาศ สภา อบต.จระเข้หิน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 05-02-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ ส... 23-01-2021
     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 13-01-2021
     มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 05-01-2021
     ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย 05-01-2021
     ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 30-12-2020
     ประกาศ เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 28-12-2020
     ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 24-12-2020
     ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 03-12-2020
     ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 17-11-2020
     ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26-10-2020
     ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 21-10-2020
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 07-10-2020
     ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 30-09-2020
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 30-09-2020
     แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566 30-09-2020
     ประกาศ การใช้แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566 30-09-2020
     แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 30-09-2020
     ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 30-09-2020
     ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 1 25-09-2020
     ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเคร... 24-09-2020
     ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 24-09-2020
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 16-09-2020
     ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 16-09-2020
     ประกาศ เรื่อง สรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย... 14-09-2020
     ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 09-09-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2563 09-09-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 31-08-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 31-08-2020
     ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 2563 20-08-2020
     ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 17-08-2020
     ประกาศ เรื่อง การจัดทำประชาวิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยก... 14-08-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 06-08-2020
     ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 03-08-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 31-07-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำ... 31-07-2020
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 17-07-2020
     ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 17-07-2020
     ประกาศ เรื่อง ประกาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนั... 17-07-2020
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 03-07-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 30-06-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 24-06-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 31-05-2020
     ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 19-05-2020
     ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิด กรณีโรคติดเ... 06-05-2020
     ประกาศ เรื่อง การประกาศเผยแร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโร... 30-04-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 30-04-2020
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 30-04-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 29-04-2020
     ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23-04-2020
     ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 13-04-2020
     ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 09-04-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 03-04-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 31-03-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 23-03-2020
     การใช้กิจกรรมการทดลองเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย... 23-03-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 29-02-2020
     ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 18-02-2020
     ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หินสมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยประชุม สาม... 14-02-2020
     ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 05-02-2020
     ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 04-02-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 31-01-2020
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเ... 27-01-2020
     ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 22-01-2020
     ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิก... 20-01-2020
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 20-01-2020
     ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 09-01-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 31-12-2019
     ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 27-12-2019
     ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 27-12-2019
     ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งชุดเครนไฮโดรล... 27-12-2019
     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2562 26-12-2019
     ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 19-12-2019
     13 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562- Copy 19-12-2019
     ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 06-12-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 30-11-2019
     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 29-11-2019
     เผยแพร่กิจกรรมมหัศจรรย์ภูเขาไฟระเบิด 28-11-2019
     เผยแพร่กิจกรรมสนุกกับฟอง 28-11-2019
     เผยแพร่กิจกรรมมหัศจรรย์การกรองน้ำ 28-11-2019
     เผยแพร่กิจกรรมผักกาดขาวสดสวย 28-11-2019
     เผยแพร่กิจกรรมมหัศจรรย์กั้นน้ำ 28-11-2019
     เผยแพร่กิจกรรมสนุกกับไฟฟ้าสถิต 28-11-2019
     12 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 - Copy 26-11-2019
     ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 22-11-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 22-11-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 31-10-2019
     ประกาศแผนการดำเนินงาน 2563 24-10-2019
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 21-10-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 19-09-2019
     การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ... 19-09-2019
     ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 09-09-2019
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2562 23-08-2019
     10 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562- Copy 02-08-2019
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 22-07-2019
     9 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 - Copy 19-07-2019
     การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อม สร้างถนนสายสะพานขาวคลองจระเข้หิน ทุ่งมะค่... 03-05-2019
     การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อม สร้างถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้หิน ... 03-05-2019
     การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ตำบลจร... 03-05-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ติดตั้ง... 29-04-2019
     ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 25-04-2019
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 22-04-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2561 10-04-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 10-04-2019
     ประองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 10-04-2019
     ประองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 10-04-2019
     ประองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 10-04-2019
     ประองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 10-04-2019
     ประองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 10-04-2019
     ประองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 10-04-2019
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 09-04-2019
     7 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 - Copy 29-03-2019
     6 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 - Copy 19-03-2019
     ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 25-02-2019
     ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 14-02-2019
     2 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ประจำปี 2562 14-02-2019
     4 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 08-02-2019
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 04-02-2019
     ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น... 21-01-2019
     3 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 16-01-2019
     การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจระเข้หิน หมู่ที่ 1,5... 14-01-2019
     204 หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 04-04-2018
     203 หนังสือรับรองเงินเดือน 04-04-2018
     202 รายงานการดำเนินงานโครงการสน้บสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 04-04-2018
     201 รายงานการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 04-04-2018
     เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 26-01-2018
     ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 04-10-2017
     ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 02-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน แผนพัฒนาสี่ปี 02-10-2017
     ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.จระเข้หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 19-07-2017
     ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ อบต.จระเข้หิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 19-07-2017
     ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.จระเข้หิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 19-07-2017
     ประกาศราคากลาง โครงการ ถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 12 06-06-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี 24-05-2017
     ประกาศราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 20-04-2017
     ประกาศ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของ อบต.จระเข้หิน ประจำปีงบ... 07-02-2017
     ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 06-02-2017
     ร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญปี2560 06-02-2017
     ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก 06-02-2017
     ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 30-01-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 23-01-2017
     ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 23-01-2017
     แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 23-01-2017
     ประกาศ เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมแ... 10-01-2017
     ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2560 05-01-2017
     ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 05-01-2017
     ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ที่ 10 22-11-2016
     ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมุู่ที่ 3 20-11-2016
     ประกาศ นัดประชุมสภาสมัยสามํัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 08-11-2016
     ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 26-10-2016
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 26-10-2016
     ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 26-10-2016
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 11-09-2016
     ประกาศ ตกลงราคาจ้างดครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถ.หินคลุกไปแปลงเกษตรบ้านมูลบน ม.7 11-08-2016
     ประกาศ ตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 11-08-2016
     ประกาศ ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน-ประปา ม.2 11-08-2016
     ประกาศ ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถ.หินคลุกจากบ้านนายห่วง-โรงงานน้ำตาลครบุรี ม.1 11-08-2016
     ประกาศ ตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถ.สายบ้านตล่ิงชัน-บ้านมาบพิมาน ม.5 11-08-2016
     ประกา่ศ สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถ.บ้านไผ่ ม.4 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นม 11-08-2016
     ประกาศ ตกลงจ้างราคาดครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านมูลบน ม.7 11-08-2016
     ประกาศ ตกลงจ้างโครงการปรัปบรุงซ่อมแซม ถ.ภายในหมู่บ้าน บ้านตลิ่งชัน ม.5 11-08-2016
     ประกาศ ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถ.หินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำจากคลองชลประทาน-ลำแชะ ม.6 ต.จระเข้หิน อ.ครบุ... 11-08-2016
     ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 14-06-2016
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 14-06-2016
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) 10-06-2016
     ข้อบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.2559 18-05-2016
     ข้อบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 18-05-2016
     ประกาศสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 16-05-2016
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2559 10-02-2016
     ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 02-02-2016
     ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27-01-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2559 19-01-2016
     ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายไปรับแบบพิมพ์ ภ.ป.1 เพื่อให้เสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2559 25-12-2015
     ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 12-11-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม การเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลแ... 19-10-2015
     ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 19-10-2015
     ขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลื้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 09-10-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 21-09-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 20-09-2015
     ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 21-07-2015
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/) จำนวน 1 อัตรา 26-06-2015
     ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีม... 25-05-2015
     ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 25-05-2015
     ประกาศ เรื่อง ราคาค่าเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หินเพื่อให้ประเมินค่ารายปี... 25-05-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2558 27-04-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 27-04-2015
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 25-03-2015
     สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 20-03-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 16-03-2015
     ปร.5 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.10 09-03-2015
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 และ สมัยประชุมสมัยแรก ปี พ.ศ.2559 27-02-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 27-02-2015
     ขอเชิญรับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558 18-02-2015
     การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าาน 200 ลิตร (2) 16-02-2015
     การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าาน 200 ลิตร 16-02-2015
     การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 16-02-2015
     การทำไม้กวาดดอกอ้อ 16-02-2015
     การทำไม้กวาดดอกอ้อ 16-02-2015
     การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าาน 200 ลิตร 16-02-2015
     ประกาศนัดประชุมสภาองค์การส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2558 06-02-2015
     ประกาศนันดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558 06-02-2015
     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาบ่อน้ำทิพย์-วัดเขาถ้ำแกลบ หมู่ที่ 13 04-02-2015
     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินจากคลองชลประทานฝั่งขวา-ลำมูล หมู่ที่ 3 04-02-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 19-01-2015
     การทำไม้กวาดดอกอ้อ 16-01-2015
     การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 16-01-2015
     สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาจอมทอง-บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 11 08-01-2015
     ประชาสัมพันธ์โอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น 30-12-2014
     การเสียภาษี 21-12-2014
     การเสียภาษี 21-12-2014
     ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 และ สมัยประชุมสมัยแรก ปี พ.ศ.2558 19-11-2014
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำบ้านสระหลวง หมู่ที่ 13 19-11-2014
     ประกาศการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แฃ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 30-10-2014
     ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 02-09-2014
     หนังสือส่งกิจการสภา ปี 2557 21-08-2014
     หนังสือส่งกิจการสภา ปี 2556 21-08-2014
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 16-08-2014
     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 08-08-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 01-08-2014
     การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน 17-07-2014
     แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ 17-07-2014
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16-07-2014
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 10-07-2014
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาและนักวิชาการเกษตร 3-5/6ว 27-06-2014
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 18-06-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หินสมัยสามัญ ประจำปี 2557 ครั้งแรก 18-06-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 09-06-2014
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557 19-04-2014
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 24-03-2014
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 24-03-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 17-03-2014
     ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557 27-02-2014
     ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาและนักวิชาการเกษตร 3-5/6ว 21-02-2014
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557 15-02-2014
     กีฬา อบต.สัมพันธ์อำเภอครบุรี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 28-01-2014
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 10-10-2013
     ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ. 2555 01-10-2013
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ปี พ.ศ.2555 01-10-2013
     ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ.2556 01-10-2013
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ปี พ.ศ. 2556 01-10-2013
     ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 03-09-2013
     รายงานการประชุมสภา 02-09-2013
     เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 19-04-2013
     เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 27-03-2013
     เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 22-03-2013
     เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 15-02-2013
     เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 15-02-2013
     เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 01-02-2013
     เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 30-01-2013
     เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 25-01-2013
     เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน 01-01-2013
     ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 19-10-2012
     ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ปี พ.ศ.2555 01-10-2012
     รานงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หินสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 และ 2) ประจำปี 2555 06-09-2012
     รายงานประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 4/2555 28-08-2012
     ขอเชิญการรับฟังประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 20-08-2012
     เรียกประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 01-08-2012
     รานงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หินสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 09-07-2012
     ขอเชิญการรับฟังประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 19-06-2012
     เรียกประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 01-06-2012
     รานงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หินสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 23-04-2012
     กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หินสมัยสามัญ ประจำปี 2555 และสมัยประชุมสมัยแรก ประจำป... 15-02-2012
     ขอเชิญการรับฟังประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 01-02-2012
     ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 02-10-2011
     รานงานการประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลจระเข้หินสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 15-02-2011
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 30-12-2009

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology